Střelecké kurzy

Co je to střelecký kurz

…..použití zbraně je vždy až poslední možností.

Akreditované kurzy jsou uceleným programem střelecké přípravy pro oblast obrany státu. Individuálním přístupem ke každému účastníku kurzu má být docíleno nejenom posílení celkové funkčnosti systému nakládání se zbraněmi v civilní sféře, ale také propojení této oblasti pro potřeby národní bezpečnosti. Absolventi by neměli být pouze osobami výborně ovládajícími zbraně, ale měli by se především naučit schopnosti konfliktům předcházet. Získají také nadstandartní znalosti zásad a postupů první pomoci. Svými znalostmi a dovednostmi tak budou platnou podporou pro celý systém integrovaného záchranného systému.

Kurzy mohou pořádat pouze osoby, kterým byla MV ČR udělena akreditace. Kontrolu nad odbornou technickou kvalitou kurzů a dodržováním povinností stanovenými právními předpisy vykonává Policie České republiky.

Výhody

Základní aprobace bude svému držiteli garantovat možnost získání výjimky pro zbraň kategorie A-I nebo povolení pro zbraň kategorie B. Pokročilá aprobace bude pak předpokladem pro získání další možné podpory, zejména pro potřeby individuální střelecké přípravy.

Pokročilá aprobace a s ní související účast na pokračujícím programu střelecké přípravy současně zajišťují, že i osoby, které již aktivně nepodstupují kurzy zajišťované akreditovanými osobami (protože tyto kurzy již úspěšně absolvovaly), budou nadále součástí systému střelecké přípravy, a tedy i stanovenou zálohou státu.

Účastníci programu MV-1-500 obdrží ročně  500 srovnatelných nábojů  a od roku 2022 budou mít možnost zdarma nebo za sníženou částku využívat střelnice, jejichž seznam bude dodatečně zveřejněn.

Nevýhody

Tím, že je účast na programu střelecké přípravy dobrovolná, účastník kurzu střelecké přípravy nemá nárok na náhradu nákladů své účasti na něm.

Pro koho je určeno

Pro ty, kteří cítí občanskou odpovědnost za naši vlast a jsou ochotni v případě krizového stavu či  vnějšího ohrožení státu také prakticky pro její ochranu něco udělat. Jsou ochotni vzít na sebe zákonné povinnosti a chtějí být zařazeni do stanovené zálohy státu. Jedná se o volnější formu účasti na zajišťování bezpečnosti České republiky, než je tomu například u složek IZS nebo vojska. Není určeno pro lidi, kteří mají střelbu pouze jako volnočasovou aktivitu a nechtějí mít další zákonné povinnosti. Proto je podmínkou účasti na programu střelecké přípravy složení slibu stanovené zálohy státu.

Slib stanovené zálohy státu

  • Slibuji věrnost České republice.
  • Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektovat principy demokratického právního státu a budu obětavě plnit úkoly, které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy.
  • Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a skromně.
  • Bude-li třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená.
  • Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.
  • musí být státním občanem České republiky, v případě cizince lze toto nahradit dobrovolným převzetím branné povinnosti dle ust. § 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona, ve znění pozdějších předpisů
  • musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny E (tento lze vydat osobám starším 21 let)

Programy střelecké přípravy

Jedná se o základní program se zaměřením na nutnou obranu a krajní nouzi. Tento kurz bude převážně spočívat v teoretické výuce a bude zaměřený na právní znalosti, vysvětlení účelu a mezí okolností vylučujících protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze apod.), psychologické a taktické znalosti z oblasti sebeobrany a rovněž na oblast první pomoci.

Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 

dle ust. § 5 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 zahrnuje teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

a) zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení účinků střelných zbraní, jejich dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek, 

b) právní rámec nutné obrany, krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně, 

c) situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně, a ochranu nezúčastněné osoby, 

d) zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu, 

e) použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně namísto střelné zbraně, 

f) taktické zásady řešení sebeobranných situací s použitím střelné zbraně, 

g) technické aspekty střelné zbraně, střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze, 

h) rozbor reálných případů použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze a 

i) postupy poskytování první pomoci zaměřené na střelná poranění. 

(2) Namísto střelné zbraně se v kurzu pro program střelecké přípravy MV-101 používá cvičná maketa střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro ostrou střelbu.

 

Jedná se o navazující druhý kurz PROGRAMU MV-101, který spočívá v odpovídajícím střeleckém výcviku s krátkou zbraní jako s klíčovým druhem zbraně v oblasti nutné obrany. Pro splnění základního programu získání základní aprobace je nutné absolvovat oba kurzy a hodnocené střelby. Po úspěšném absolvování obou kurzů absolvent podá u Policie ČR žádost o vydání základní aprobace v systému střelecké přípravy. vzor žádosti

Program střelecké přípravy MV-102 lze nahradit potvrzením vydaným ozbrojeným bezpečnostním sborem, Vojenskou policií nebo obecní policií, že žadatel u této organizace v rámci služby nebo zaměstnání absolvoval služební přípravu s výcvikem v rozsahu MV-102.  vzor potvrzení. Tato možnost ale platí až od 1. července 2022.

 

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 

dle ust. § 6 nařízení vlády č. 255/2021 o provedení zákona o nakládání se zbraněmi 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu z krátké kulové zbraně až po vzdálenost 15 m nebo střelbu z dlouhé kulové zbraně až po vzdálenost 50 m, 

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany, 

c) nácvik tasení skrytě nošené krátké kulové zbraně nebo nácvik použití dlouhé kulové zbraně v souvislosti s jejím nošením na ponosovém řemenu s následnou střelbou, a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě, 

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou, 

e) střelbu zpoza krytu a 

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně. 

(2) Střelba je vedena na terče, které jsou souměrné podle vertikální osy a jejichž výška je 50 až 80 cm a šířka 40 až 55 cm. V terči jsou vyznačeny odstupňované zóny zásahu. Doplňkově lze využít zejména pro nácvik přesné střelby nebo střelbu na vícenásobné anebo pohyblivé cíle také terče odlišné od terčů uvedených ve větě první. 

Standardní cvičení, které je součástí hodnocených střeleb pro účely získání základní aprobace dle přílohy č. 5  nařízení vlády č. 255/2021 Sb.,  o provedení zákona o nakládání se zbraněmi

1. Standardní cvičení je určeno pro krátkou kulovou zbraň pro střelivo se středovým zápalem, která je nošena v opaskovém pouzdře na straně silné ruky střelce. Standardní cvičení se zahajuje se zbraní nošenou skrytě v opaskovém pouzdru na straně silné ruky střelce. 

2. Pro standardní cvičení se použijí papírové terče a zakázané siluety, které mají velikost základních terčů předepsaných pro program střelecké přípravy MV-102, přičemž pro každé standardní cvičení se použijí terče stejného typu. 

3. Standardní cvičení se provádí ve střelecké situaci, která je postavena v ploše střeliště symetricky kolem podélné středové osy spojující střed neprůhledné zástěny na startovní linii a střed prostředního terče nebo zakázané siluety na třetí terčové linii; přičemž startovní linie a terčové linie jsou na středovou osu kolmé. Střelecká situace sestává ze 

3.1. startovní linie, na níž je umístěna neprůhledná zástěna o výšce a šířce 2 m; bezprostředně za neprůhlednou zástěnou je výchozí palebný prostor ve tvaru čtverce o délce strany 1,5 m, jehož vnější obvod je vymezen přešlapovými latěmi, 

3.2. první terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 4 m od startovní linie a je uprostřed osazena 2 zakázanými siluetami s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1,7 m, 

3.3. druhé terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 7 m od startovní linie a je vyznačena neprůhlednou zástěnou o výšce 1 m a minimální délce 4 m; nad neprůhlednou zástěnou se uprostřed ponechá 2 m volný průhled ohraničený z vnějších stran na sebe navazujícími 2 terči a zakázanou siluetou s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1,7 m, přičemž zakázaná silueta se umístí uprostřed mezi terče, 

3.4. třetí terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 9 m od startovní linie a která je uprostřed osazena 2 terči a 1 zakázanou siluetou s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1 m; zakázaná silueta na třetí terčové linii je označena symbolem ruky, přičemž řídící střelby může mezi jednotlivými střelci umístění tohoto symbolu mezi terči na třetí terčové linii změnit. 

4. Postup řešení standardního cvičení: 

4.1. střelec začíná standardní cvičení s 6 náboji nabitými ve zbrani, v případě samonabíjecí pistole je nábojová komora prázdná, střelec začíná standardní cvičení ve výchozím palebném prostoru, 

4.2. na povel řídícího střelby střelec z výchozího střeleckého stanoviště a s využitím neprůhledné zástěny jako krytu střílí po 2 ranách na terče na druhé terčové linii; nejdříve střílí z jedné strany neprůhledné zástěny na terče na stejné straně druhé terčové linie, přičemž střílí vždy nejprve na terč více vzdálený od podélné středové osy střelecké situace; následně střílí z druhé strany neprůhledné zástěny na terč více vzdálený od podélné středové osy střelecké situace na stejné straně druhé terčové linie, 

4.3. po přebití zbraně za neprůhlednou zástěnou střelec opouští bez povelu výchozí palebný prostor ze strany, z níž střílel pouze 2 rány, směrem k první terčové linii a za pohybu vpřed střílí 2 rány na terč, na který dosud nestřílel, 

4.4. následně z prostoru mezi první a druhou terčovou linií střílí po 2 ranách do terčů na třetí terčové linii. 

5. Řešení závad: 

5.1 v případě závady ve výchozím palebném prostoru řeší střelec tuto závadu jejím bezpečným odstraněním; pokud při odstraňování závady dojde ke snížení počtu nábojů z prvního nabití zbraně, přebije střelec zbraň ve chvíli, kdy mu dojdou náboje ve zbrani a po šesté ráně již nemusí znovu přebíjet, pokud má při opuštění výchozího palebného prostoru ve zbrani alespoň 6 nábojů, 

5.2 závady zbraně nebo střeliva po opuštění výchozího palebného prostoru řeší střelec v libovolné poloze bez nutnosti pohybu, čímž není dotčena povinnost střelby za pohybu nebo polohy střelce při řešení jednotlivých terčů. 

6. K celkovému dosaženému času se připočítává penalizace v délce 5 sekund, a to vždy pokud střelec 

6.1. nabije na začátku standardního cvičení do zbraně méně nebo více nábojů než 6, a to za každý nenabitý náboj nebo náboj nabitý navíc, 

6.2. nezasáhne hodnocenou zónu některého terče 2 ranami, a to za každou jednotlivou ránu, 

6.3. při střelbě zpoza neprůhledné zástěny na startovní linii při střelbě překročí přešlapovou lať vymezující výchozí palebný prostor, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.4. při střelbě zpoza neprůhledné zástěny na startovní linii má při střelbě ruce zjevně vysunuté před neprůhlednou zástěnu na startovní linii, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.5. při střelbě na terče na druhé terčové linii vystřelí přes podélnou středovou osu střelecké situace, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.6. střílí na poslední terč na druhé terčové linii, aniž se pohybuje vpřed, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.7. střílí na poslední terč na druhé terčové linii až po dosažení první terčové linie, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.8. přebije zbraň dříve než po šesté vystřelené ráně, nejde-li o přebití vynucené řešením závady zbraně nebo střeliva, 

6.9. opustí výchozí střelecké stanoviště za neprůhlednou zástěnou na startovní linii dříve, než dokončí přebití zbraně, nebo dříve, než vystřelí 6 ran, 

6.10. v celé střelecké situaci vystřelí více než 12 ran, a to za každou jednotlivou ránu nad tento počet, 

6.11. zasáhne neprůhlednou zástěnu na startovní linii nebo na druhé terčové linii. 

7. Celkový časový limit standardního cvičení je 40 sekund. Čas potřebný k vyřešení závady na zbrani nebo střelivu se započítává do celkového časového limitu.

Tento středně pokročilý program je zaměřen na problematiku měkkých cílů a obranu proti aktivnímu útočníkovi – tento program je již určen pro účastníka jak s krátkou, tak dlouhou zbraní (tzv. smíšený kurz) a zahrnuje jak teoretickou výuku, tak i praktický střelecký výcvik. Podmínkou účasti v tomto programu je úspěšné absolvování programů střelecké přípravy MV-102, nebo předložení potvrzení, že služební příprava s výcvikem odpovídajícím programu MV-102 byla absolvována v rámci služby/zaměstnání u ozbrojeného bezpečnostního sboru, Vojenské policie nebo obecní policie.

Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 

dle dle ust. § 7 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi

 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 zahrnuje 

 

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní se zvláštním přihlédnutím k podmínkám míst veřejnosti volně přístupných a situacím zahrnujícím snadno zranitelné cíle a obranu proti aktivnímu útočníkovi, 

2. vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrany proti aktivnímu útočníkovi, 

3. právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů a obranou proti aktivnímu útočníkovi, 

4. doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému, 

5. rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka, 

6. první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi a 

7. problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů, 

 

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

1. střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m, 

2. střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče, 

3. střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. střelbu po vyhledání vhodného krytu, 

5. střelbu na pohyblivé nebo mizející terče, 

6. střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou a 

7. přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně a 

 

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče, 

2. v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů a 

4. na pohyblivé nebo mizející terče. 

 

(2) Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102. 

 

Pokročilý program se zaměřením na nakládání se zbraněmi za krizových situací dotýkajících se vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky; tento program je navržen rovněž ve formě tzv. smíšených kurzů a zahrnuje teoretickou přípravu i praktický výcvik.  Podmínkou pro přihlášení do tohoto programu je úspěšné absolvování kurzu PROGRAMU MV-201. Úspěšným absolvováním pokročilého kurzu MV-301 účastník programu střelecké přípravy získává možnost požádat si o pokročilou aprobaci. Podáním žádosti u Policie ČR o vydání pokročilé aprobace žadatel současně podává přihlášku do pokračujícího programu střelecké přípravy. vzor žádosti

 

Kurz pro program střelecké přípravy MV-301

dle ust. § 8 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi 

 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-301 zahrnuje 

 

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní v kontextu krizových situací, 

2. vymezení problematiky krizových stavů a mimořádných opatření pro jejich řešení a opatření přijímaných podle § 17 odst. 1 zákona

3. vymezení působnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a jejich úkolů a vymezení hlavních povinností osob za krizového stavu, 

4. odlišení civilních a vojenských mimořádných situací, 

5. komunikační a povelovou techniku a koordinaci řízeného střeleckého zásahu, 

6. základní zásady ochrany obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových havárií, 

7. balistickou ochranu a ochranu jednotlivce proti účinkům chemických, radioaktivních a biologických látek a agens a 

8. první pomoc v kontextu krizových situací, 

 

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 300 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 12 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m, 

2. na povel s určením terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. s nasazenými prostředky balistické ochrany chránícími trup s odolností alespoň třídy IIIA nebo jejich hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem a 

5. na terč částečně nebo zcela krytý různými překážkami a 

 

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 300 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 12 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 300 m, 

2. na povel s určením terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. s nasazenými prostředky balistické ochrany chránícími trup s odolností alespoň třídy IIIA nebo jejich hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem a 

5. na terč částečně nebo zcela krytý různými překážkami. 

 

(2) Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102. 

 

Pokračující program založený na udržování získaných znalostí a dovedností, a to formou podporované individuální střelecké přípravy.  Účast na programu MV-ISP vzniká vydáním pokročilé aprobace v systému střelecké přípravy (úspěšné absolvování PROGRAMU MV-301). Není organizován ve formě kurzu, záleží na samotném účastníku, jaký rozsah systému podpory střelecké přípravy sám využije.  

Program střelecké přípravy MV-1-500 

dle ust. § 9 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi

(1) Program střelecké přípravy MV-1-500 zahrnuje střeleckou přípravu k udržení a prohloubení znalostí a dovedností nabytých v předchozích programech střelecké přípravy, a to formou samostudia a individuálním střeleckým tréninkem. 

(2) Individuální střelecký trénink podle odstavce 1 je účastník programu střelecké přípravy MV-1-500 povinen provádět vždy minimálně v rozsahu obdržené podpory střelecké přípravy podle § 19 odst. 2.

 

Instruktoři

Jméno Příjmení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontaktní formulář

Pokud řešíte Máte dotazy napište námobjedná Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Egestas mauris eget vestibulum ac nibh sem eu nunc.

Základní údaje