Akreditované střelecké kurzy

…..použití zbraně je vždy až poslední možností.

Absolventi programu střelecké přípravy dle zákona č.14/2021 Sb. by neměli být pouze osobami výborně ovládajícími zbraně, ale měli by se především naučit schopnostem, jak konfliktům předcházet.

Získají také znalosti a postupy v oblasti poskytování první pomoci, sebeobrany, taktiky a psychologických aspektech. Svými znalostmi a dovednostmi tak budou platnou podporou pro celý systém integrovaného záchranného systému.

Kurzy mohou pořádat pouze osoby, kterým byla MV ČR udělena akreditace. Jednotlivé kurzy na sebe navazují a je nutné je absolvovat postupně, od programu MV 101.

Podpora státu

Základní aprobace bude svému držiteli garantovat možnost účasti na vyšších programech kurzů, kde střelivo účastníci dostanou zdarma. Pokročilá aprobace bude pak předpokladem pro získání další možné podpory, zejména pro potřeby individuální střelecké přípravy.

Účastníci programu MV-1-500 obdrží ročně  500 srovnatelných nábojů  nebo finanční podporu za jejich nákup. Připravují se další podpory ze strany státu, kterou může být např. využívání konkrétních střelnic zdarma nebo za sníženou částku pro účely střelecké přípravy stanovené zálohy státu.

 

Investice účastníků

Tím, že je účast na programu střelecké přípravy dobrovolná, účastník kurzu střelecké přípravy nemá nárok na náhradu nákladů své účasti na něm.

Pro střelecký výcvik v programech MV 201 a MV 301 dostává účastník střelivo zdarma.

Pro koho je určeno

Pro všechny střelce, kteří si v rámci akreditovaných střeleckých kurzů chtějí zvyšovat své střelecké dovednosti a chtějí být připraveni na možné krizové situace. Zvláště je pak určen pro ty, kteří cítí občanskou odpovědnost za naši vlast a jsou ochotni v případě krizového stavu či vnějšího ohrožení státu také prakticky pro její ochranu něco udělat. 

Podmínky účasti

 •        musí být státním občanem České republiky, v případě cizince lze toto nahradit dobrovolným převzetím branné povinnosti dle ust. § 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona, ve znění pozdějších předpisů
 •        musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny E (tento lze vydat osobám starším 21 let)

Slib stanovené zálohy státu

 • Slibuji věrnost České republice.
 • Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektovat principy demokratického právního státu a budu obětavě plnit úkoly, které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy.
 • Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a skromně.
 • Bude-li třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená.
 • Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.

Programy střelecké přípravy

Jedná se o základní program se zaměřením na nutnou obranu a krajní nouzi. Tento kurz bude spočívat v teoretické výuce a bude zaměřený na právní znalosti, vysvětlení účelu a mezí okolností vylučujících protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze apod.), psychologické a taktické znalosti z oblasti sebeobrany a rovněž na oblast první pomoci.

Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 

dle ust. § 5 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 zahrnuje teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

a) zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení účinků střelných zbraní, jejich dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek, 

b) právní rámec nutné obrany, krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně, 

c) situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně, a ochranu nezúčastněné osoby, 

d) zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu, 

e) použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně namísto střelné zbraně, 

f) taktické zásady řešení sebeobranných situací s použitím střelné zbraně, 

g) technické aspekty střelné zbraně, střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze, 

h) rozbor reálných případů použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze a 

i) postupy poskytování první pomoci zaměřené na střelná poranění. 

(2) Namísto střelné zbraně se v kurzu pro program střelecké přípravy MV-101 používá cvičná maketa střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro ostrou střelbu.

 

Cena kurzu 1 500 Kč

 

 

Objednat

Jedná se o navazující kurz PROGRAMU MV-101, který spočívá v odpovídajícím střeleckém výcviku s krátkou nebo dlouhou zbraní (dle názvu kurzu). Předpokladem přihlášení do tohoto programu je absolvování programu MV-101. Pro splnění podmínek získání základní aprobace je nutné absolvovat oba kurzy (MV 101 a MV 102) a hodnocené střelby. Po úspěšném absolvování obou kurzů absolvent podá u Policie ČR žádost o vydání základní aprobace v systému střelecké přípravy. vzor žádosti

Program střelecké přípravy MV-102 lze nahradit potvrzením vydaným ozbrojeným bezpečnostním sborem, Vojenskou policií nebo obecní policií, že žadatel u této organizace v rámci služby nebo zaměstnání absolvoval služební přípravu s výcvikem v rozsahu MV-102.  vzor potvrzení. Tato možnost platí od 1. července 2022.

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 

dle ust. § 6 nařízení vlády č. 255/2021 o provedení zákona o nakládání se zbraněmi 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu z krátké kulové zbraně až po vzdálenost 15 m nebo střelbu z dlouhé kulové zbraně až po vzdálenost 50 m, 

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany, 

c) nácvik tasení skrytě nošené krátké kulové zbraně nebo nácvik použití dlouhé kulové zbraně v souvislosti s jejím nošením na ponosovém řemenu s následnou střelbou, a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě, 

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou, 

e) střelbu zpoza krytu a 

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně. 

(2) Střelba je vedena na terče, které jsou souměrné podle vertikální osy a jejichž výška je 50 až 80 cm a šířka 40 až 55 cm. V terči jsou vyznačeny odstupňované zóny zásahu. Doplňkově lze využít zejména pro nácvik přesné střelby nebo střelbu na vícenásobné anebo pohyblivé cíle také terče odlišné od terčů uvedených ve větě první. 

Česká zbrojovka a.s na tento kurz zdarma zapůjčuje dlouhé i krátké zbraně. Pokud si tuto zbraň zapůjčíte, je nutné si přinést originální střelivo (ne přebíjené).

 

Cena kurzu je 3 000 Kč

  

 

Objednat

Jedná se o středně pokročilý program střelecké přípravy, jehož podstatou je obrana před útokem aktivního střelce v kontextu měkkých cílů.

Podmínkou účasti v tomto kurzu je získání základní aprobace. Základní aprobaci v systému střelecké přípravy lze získat po absolvování programu střelecké přípravy MV-101 a MV-102 a hodnocených střeleb.

Příslušný ozbrojený bezpečnostní sbor, Vojenská policie nebo obec může příslušníkovi ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo Vojenské policie nebo strážníkovi obecní policie, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny E

a absolvoval výcvik v použití krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v obdobném rozsahu, jaký stanoví nařízení pro program střelecké přípravy MV-102, vydat potvrzení pro účely vydání základní aprobace

v systému střelecké přípravy. Tato možnost platí od 1.7.2022. 

 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 zahrnuje 

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní se zvláštním přihlédnutím k podmínkám míst veřejnosti volně přístupných a situacím zahrnujícím snadno zranitelné cíle a obranu proti aktivnímu útočníkovi, 

2. vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrany proti aktivnímu útočníkovi, 

3. právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů a obranou proti aktivnímu útočníkovi, 

4. doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému, 

5. rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka, 

6. první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi a 

7. problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů, 

 

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

1. střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m, 

2. střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče, 

3. střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. střelbu po vyhledání vhodného krytu, 

5. střelbu na pohyblivé nebo mizející terče, 

6. střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou a 

7. přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně a  

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče, 

2. v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů a 

4. na pohyblivé nebo mizející terče. 

(2) Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102.

 

Česká zbrojovka a.s na tento kurz zdarma zapůjčuje dlouhé i krátké zbraně.

 

Cena kurzu 8 000 Kč

 

 

OBJEDNAT

Pokročilý program se zaměřením na nakládání se zbraněmi za krizových situací dotýkajících se vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky; tento program je navržen rovněž ve formě tzv. smíšených kurzů a zahrnuje teoretickou přípravu i praktický výcvik.  Podmínkou pro přihlášení do tohoto programu je úspěšné absolvování kurzu PROGRAMU MV-201. Úspěšným absolvováním pokročilého kurzu MV-301 účastník programu střelecké přípravy získává možnost požádat si o pokročilou aprobaci. Podáním žádosti u Policie ČR o vydání pokročilé aprobace žadatel současně podává přihlášku do pokračujícího programu střelecké přípravy. vzor žádosti

Kurz pro program střelecké přípravy MV-301

dle ust. § 8 nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-301 zahrnuje 

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní v kontextu krizových situací, 

2. vymezení problematiky krizových stavů a mimořádných opatření pro jejich řešení a opatření přijímaných podle § 17 odst. 1 zákona

3. vymezení působnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a jejich úkolů a vymezení hlavních povinností osob za krizového stavu, 

4. odlišení civilních a vojenských mimořádných situací, 

5. komunikační a povelovou techniku a koordinaci řízeného střeleckého zásahu, 

6. základní zásady ochrany obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových havárií, 

7. balistickou ochranu a ochranu jednotlivce proti účinkům chemických, radioaktivních a biologických látek a agens a 

8. první pomoc v kontextu krizových situací,  

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 300 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 12 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m, 

2. na povel s určením terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. s nasazenými prostředky balistické ochrany chránícími trup s odolností alespoň třídy IIIA nebo jejich hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem a 

5. na terč částečně nebo zcela krytý různými překážkami a  

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 300 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 12 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 300 m, 

2. na povel s určením terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. s nasazenými prostředky balistické ochrany chránícími trup s odolností alespoň třídy IIIA nebo jejich hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem a 

5. na terč částečně nebo zcela krytý různými překážkami. 

(2) Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102.

 

Česká zbrojovka a.s na tento kurz zdarma zapůjčuje dlouhé i krátké zbraně.

 

Cena kurzu 12 000 Kč

 

 

OBJEDNAT

Hodnocené střelby dle nařízení č. 255/2021 Sb., příloha č.5

 

Místo konání Termín Stav
Příbram- Placy 23.03.2024 VOLNO
Orlová- Lazy 23.03.2024 VOLNO
Uh. Brod- Maršov 23.03.2024 VOLNO
Příbram- Placy 01.06.2024 VOLNO
Orlová- Lazy 01.06.2024 VOLNO
Uh. Brod- Maršov 01.06.2024 VOLNO

 

Cena     700 Kč

 

 

 

 

 

 

Objednat se na závod

Výsledky hodnocených střeleb

Instruktoři

Mgr. Viktor BREBERA

 • absolvent Fakulty sportovních studií, Masarykova univerzita Brno – specializace úpolové sporty
 • 15 let profesního výcviku střelby, bojových umění a sebeobrany
 • certifikovaný instruktor sebeobrany
 • zkušební komisař dle zákona o zbraních č. 119/2002 Sb. v platném znění

MUDr. Tomáš NEDĚLKA, Ph.D

 • instruktor a odborný poradce taktické první pomoci u bezpečnostních sboru
 • lékař se specializací (FN v Motole)
 • pedagog (Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI CVUT)

Bc. Lukáš Pospěch

 • Absolvent lekařské fakulty Ostravské univerzity, obor Společenská patologie a logistika terenních rizikových situací
 • 1999 - 2015 služba u různých útvarů a jednotek Policie České republiky
 • Od roku 2017 pracuje v České zbrojovce a.s.

Ing. Libor Kasl Ph.D.

 • absolvent VUT Brno a VŠB Ostrava
 • 12 let praxe u jednotek Policie České republiky
 • aktuální činnost v oblasti bezpečnostního poradenství
 • akreditovaný instruktor sebeobrany

Kontaktní formulář

V případě, že máte zájem zúčastnit se kurzu, vyplňte kontaktní formulář níže a my Vás budeme kontaktovat.

Základní údaje