Compliance program

COMPLIANCE PROGRAM

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Česká zbrojovka a.s. je si vědoma odpovědnosti za pozitivní vývoj společnosti a za tímto účelem přijímá opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na morálních a etických zásadách. K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem společnost zřídila compliance management systém, přičemž se zavázala k dodržování jeho zásad a k rozvoji jeho instrumentů.

Compliance management systém je systém řízení společnosti formou činností a postupů, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní odpovědnosti právnické osoby

Compliance management systém je v České zbrojovce a.s. tvořen následujícími instrumenty:

Etický kodex společnosti Česká zbrojovka a.s., který se všichni zaměstnanci zavázali dodržovat

Compliance officer, jakožto zaměstnanec pověřený představenstvem společnosti mající odpovědnost za fungování a dohled nad compliance management systémem

Whistleblowing představující soubor opatření vedoucí k odhalení nekalého jednání spočívající v poskytnutí informací osobám nebo subjektům, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit (např. Linka compliance).

Školení, kterým prochází všichni zaměstnanci a které je zaměřeno na právní předpisy vztahující se k jim vykonávané práci a na prevenci trestní odpovědnosti právnických osob.

Soubor opatření (interní normy, pracovní postupy, zásady) eliminující rizika trestní odpovědnosti České zbrojovky a.s.

COMPLIANCE HOTLINE

LINKA COMPLIANCE

S vědomím povinnosti kontrolovat a rozvíjet dodržování právního řádu a morální a etické zásady Česká zbrojovka a.s. zavádí jednotný systém sdělování podnětů k prověření nekalého jednání ve formě níže uvedených kanálů, prostřednictvím kterých může kdokoliv (zaměstnanec, partner, návštěvník areálu, zainteresovaná osoba, atd.) takové jednání sdělit.

Česká zbrojovka a.s. považuje za nekalé jednání to, které je způsobilé přivodit újmu České zbrojovce a.s., jejím zaměstnancům, obchodním partnerům či jinak spřízněným osobám mající vliv na trestní odpovědnost společnosti. Mezi základní kategorie nekalého jednání patří:

 • porušování právních a interních předpisů,
 • podvodné, nesprávné a nekorektní vedení účetní evidence a výkazů, účetních závěrek, zkreslování a ovlivňování auditu,
 • porušování pravidel hospodářské soutěže,
 • jednání vedené při střetu zájmů,
 • jednání podporující korupci nebo k ní přímo vybízející, samotné korupční chování,
 • zpronevěra a krádeže finančního a movitého majetku,
 • nekorektní jednání v rámci bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí,
 • falšování smluv,
 • zneužívání informací v obchodním styku,
 • akceptování pracovních podmínek, které jsou v rozporu s pravidly etického chování (např. porušování lidských práv),
 • poskytnutí neetických a nepravdivých informací (v rámci whistleblowingu), za účelem poškození jiné osoby či společnosti.

Pokud se rozhodnete takové jednání oznámit, máte následující možnosti:

a)      přímé sdělení formou e-mailové zprávy na adresu compliance@czub.cz

b)      vhozením podnětu do připravených schránek (pouze pro zaměstnance České zbrojovky a.s.)

c)      vyplněním následujícího formuláře

COMPLIANCE FORMULÁŘ

 

FORM

(Vyplňte pouze v případě, že chcete být o průběhu a výsledcích podrobněji informován/a)

(Vyplňte pouze v případě, že chcete být o průběhu a výsledcích podrobněji informován/a

(Vyplňte pouze v případě, že chcete být o průběhu a výsledcích podrobněji informován/a)

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer lokátor