Compliance program

COMPLIANCE PROGRAM

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Česká zbrojovka a.s. je si vědoma odpovědnosti za pozitivní vývoj společnosti a za tímto účelem přijímá opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na morálních a etických zásadách. K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem společnost zřídila compliance management systém, přičemž se zavázala k dodržování jeho zásad a k rozvoji jeho instrumentů.

Compliance management systém je systém řízení společnosti formou činností a postupů, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní odpovědnosti právnické osoby

Compliance management systém je v České zbrojovce a.s. tvořen následujícími instrumenty:

Etický kodex společnosti Česká zbrojovka a.s., který se všichni zaměstnanci zavázali dodržovat

Compliance officer, jakožto zaměstnanec pověřený představenstvem společnosti mající odpovědnost za fungování a dohled nad compliance management systémem

Whistleblowing představující soubor opatření vedoucí k odhalení nekalého jednání spočívající v poskytnutí informací osobám nebo subjektům, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit (např. Linka compliance).

Školení, kterým prochází všichni zaměstnanci a které je zaměřeno na právní předpisy vztahující se k jim vykonávané práci a na prevenci trestní odpovědnosti právnických osob.

Soubor opatření (interní normy, pracovní postupy, zásady) eliminující rizika trestní odpovědnosti České zbrojovky a.s.

 

OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO NEBO NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

Jedním z nejcennějších aktiv společnosti Česká zbrojovka a.s. (dále jen „Společnost“) je její bezúhonnost. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze takovému jednání předcházet jsme připraveni přijímat Vaše podněty. Pro odhalování možného protiprávního jednání jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou zaměstnanci Společnosti a členové řídících a statutárních orgánů. Společnost v souladu se Zákonem vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Zaměstnanci Společnosti a členové řídících a statutárních orgánů mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení právních předpisů uvedených v Zákoně.

Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Zákoně jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu. V souladu se Zákonem Společnost není povinna zabývat se anonymními oznámeními.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

Online oznámení

Použijte pro oznámení vnitřní oznamovací systém dostupný na https://coltczg.whistlelink.com/

Osobní oznámení

Příslušnými osobami jsou:

Mgr. Pavel Dolák, LL.M., Deputy General Counsel, +420 724 550 579, e-mail dolak@coltczgroup.com nebo compliance@coltczgroup.com.

Mgr. Veronika Pechalová, Compliance Specialist, +420 775 403 966, e-mail pechalova@czub.cz nebo compliance@coltczgroup.com.

Příslušné osoby můžete kontaktovat za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer/Service lokátor