Česká střelecká nadace

ČESKÁ STŘELECKÁ NADACE

Česká střelecká nadace byla založena v r. 2010, jako první nadace svého druhu v České republice, s cílem podporovat co nejširší portfolio střeleckých disciplín a umožnit široké veřejnosti podílet se formou sponzorství na podpoře střeleckého sportu. Jediným zakladatelem je Česká zbrojovka a.s.

Účelem České střelecké nadace je podpora právnických a fyzických osob sledující dosahování veřejně prospěšných cílů především v oblasti rozvoje střeleckého sportu. K dosažení tohoto účelu nadace shromažďuje a spravuje finanční prostředky, které využívá:

a)    k podpoře rozvoje střeleckého sportu,

b)    k podpoře střeleckých soutěží,  

c)    k organizování a podpoře akcí v oblasti střeleckého sportu zaměřené na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže,

d)    k organizování a podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadace a jejích cílů,

e)    k poskytování charitativní a humanitární výpomoci.

K dosahování účelu, pro který byla Česká střelecká nadace zřízena, používá výnosů z nadačního kapitálu a finanční prostředky získané od dárců. Majetek nadace smí být použit v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem nadace pouze na poskytování nadačních příspěvků a na úhradu nákladů spojených se správou nadace.

Nadace získává finanční prostředky formou nadačních darů od právnických a fyzických osob majících zájem podporovat střelecký sport. Tyto nadační dary jsou za podmínek stanovených zákonem osvobozeny od daně z příjmů.

Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým nebo fyzickým osobám přísně účelově po uzavření příslušné smlouvy, a to výlučně formou peněžního příspěvku. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok, o jeho poskytnutí rozhoduje správní rada na základě posouzení žádosti. Použití příspěvku je důsledně kontrolováno a příjemce musí jeho použití na stanovený účel prokázat.

Česká střelecká nadace má tříčlennou správní radu ve složení:

Předseda:  Bc. Jakub Sondel

Členové:    JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., Ing. Radek Hauerland

Revizorka účtů: Ing. Tereza Köhlerová

Případné dotazy Vám rádi zodpovědí členové správní rady.

INFORMACE PRO ŽADATELE

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Českou střeleckou nadací jsou upraveny statutem nadace následovně:

 1. Nadační příspěvek může být poskytnut právnickým nebo fyzickým osobám formou peněžního příspěvku, který se obdarovanému předává bankovním převodem, úhradou faktury vystavené dodavatelem na smluvený účel, zasláním poštovní poukázkou, výjimečně proplacením v hotovosti u částek nepřesahujících 10 000 Kč.
 2. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě žádosti.
 3. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku musí obsahovat:
 • jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště žadatele jde-li o fyzickou osobu nebo název, sídlo, informaci o zápisu v příslušném registru a IČO  žadatele jde-li o právnickou osobu,
 • účel, k němuž bude příspěvek použit
 • požadovanou výši příspěvku s uvedením rozpočtu na celý projekt nebo akci
 • prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši.

Nadace je oprávněna vyžádat si další podklady pro posouzení žádosti o příspěvek.

 1. Správní rada je oprávněna žádost o poskytnutí příspěvku zamítnout, aniž je povinna své rozhodnutí žadateli zdůvodňovat. O zamítnutí žádosti informuje nadace žadatele zpravidla do 60 dnů od obdržení žádosti. Podklady poskytnuté spolu s žádostí se nevracejí.
 2. Správní rada rozhoduje o konečné výši a účelu příspěvku a je oprávněna upravit poskytovanou částku oproti žádosti. 
 3. Nadace uzavírá s příjemcem příspěvku smlouvu, která musí obsahovat:
 • výši nadačního příspěvku
 • účel a podmínky, za kterých lze příspěvek použít
 • způsob poskytnutí příspěvku
 • termín, v němž je příjemce povinen předložit vyúčtování příspěvku a doložit využití příspěvku na stanovený účel
 • povinnost příjemce umožnit nadaci kontrolu užití příspěvku
 • povinnost příjemce vrátit poskytnutý příspěvek při nedodržení stanovených podmínek.

INFORMACE PRO DÁRCE

Pokud Vás Česká střelecká nadace zaujala natolik, že máte zájem poskytnout nadaci dar, můžete využít těchto způsobů:

 1. Uzavření darovací smlouvy. Po vyplnění identifikace dárce, darované částky a podepsání, zašlete, prosím, dvě vyhotovení smlouvy na adresu nadace uvedenou v záhlaví smlouvy. Po podepsání smlouvy za Českou střeleckou nadaci Vám jedno vyhotovení neprodleně vrátíme poštou.
 2. Zaslání darované částky na účet nadace: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod, číslo účtu: 43-7018080207/0100. Po obdržení daru Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Dotazy a administrativu spojenou s poskytnutím daru Vám rádi zodpovědí a pomohou vyřídit členové správní rady, které můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky:

Předseda: Bc. Jakub Sondel (tel.: 731 424 357, mail: sondel@czub.cz)

Členové:    JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. (tel.: 737 226 014, mail: bacik@czub.cz)

                    Ing. Radek Hauerland (tel.: 737 226 024, mail: hauerlandr@czub.cz)

 Daňové zvýhodnění

Dárci, kteří poskytnou České střelecké nadaci finanční dar, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

 • právnické osoby – podle § 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze sníženého základu daně.
 • fyzické osoby – podle § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si lze od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně.

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Dealer/Service lokátor