Záruční opravy

 Záruční podmínky

Česká zbrojovka a.s. poskytuje na výrobek záruku v následujícím rozsahu, za následujících podmínek:

Obsah záruky

Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na vady zaviněné výrobcem. Pokud je výrobek používán k účelu, pro který je určen a způsobem popsaným v návodu pro obsluhu a údržbu, zaručuje Česká zbrojovka a.s. bezchybnou funkci výrobku po celou záruční dobu.

Záruka se nevztahuje na:

 • mechanická poškození způsobená uživatelem nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části výrobku,
 • škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením návodu na použití a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,
 • vady vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,
 • škody vzniklé užíváním výrobku,
 • škody vzniklé na životním prostředí,
 • vady, kvůli kterým byla snížena cena výrobku, pokud nedošlo k jiné dohodě,
 • úpravy a zásahy do výrobku, provedené mimo Českou zbrojovku a.s. nebo mimo autorizovaný servis České zbrojovky a.s.,
 • vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,
 • vady zapříčiněné střelivem, které neodpovídá předpisům C.I.P. nebo SAAMI
 • vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením
 • výrobky, u nichž nebyly dodrženy záruční podmínky

Záruční doba

 • Záruční doba, poskytovaná Českou zbrojovkou a.s. na všechny výrobky činí 24 měsíců na dřevěné součásti a povrchovou ochranu a 36 měsíců na ostatní díly. Záruční doba začíná dnem prodeje zákazníkovi.
 • V záruční době jsou veškeré závady, pokud nespadají do výjimek uvedených v tomto záručním listě, odstraněny bezplatně. V případě, že je v průběhu záruční doby vyměněn na výrobku v rámci záruky jakýkoliv díl, stává se součástí výrobku, a proto se na něho vztahuje záruka do konce záruční lhůty výrobku. Předpokladem je, že opravy jsou řádně prováděny Českou zbrojovkou a.s. nebo autorizovaným servisem.
 • Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Záruční podmínky

 • Nový výrobek je zákazník povinen při koupi řádně zkontrolovat, včetně dokumentace k němu, a seznámit se s jeho obsluhou. Zejména musí být řádně vyplněn záruční list s vyznačeným datem prodeje výrobku a doklad o prodeji (účtenka).
 • Zákazník má právo na odstranění závady v průběhu záruční doby u České zbrojovky a.s. jako výrobce, tak i u kteréhokoliv autorizovaného servisu České zbrojovky a.s. bez ohledu na to, kde výrobek zakoupil.
 • Nárok na uznání záruky je možno uplatnit pouze po předložení originálu záručního listu, opatřeného označením prodejny, datem prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a označením prodejny.
 • V případě, kdy reklamující osoba nabyla výrobek od předchozího majitele v průběhu trvání záruční doby a jeho jméno není uvedeno na prvotním dokladu o prodeji (účtence), může uplatnit reklamaci po předložení dohody o postoupení práv ze záruky uzavřené s prvním zákazníkem.
 • Česká zbrojovka a.s. může v případě neuznané reklamace požadovat náhradu nákladů spojených s reklamačním řízením po reklamujícím.

Vyřízení reklamace

 • Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace se rozumí fyzické předání/doručení výrobku autorizovanému servisu nebo České zbrojovce a.s., není-li s reklamujícím dohodnuto jinak.
 • Záznam každé záruční opravy musí být uveden v záručním listě.

 

Záruční opravy

Česká zbrojovka a.s. zajišťuje záruční opravy pro všechny běžné produkty, uvedené na těchto webových stránkách. Česká zbrojovka a.s. poskytuje záruku v souladu se Záručními podmínkami a/nebo podle podmínek, uvedených v záručním listu, který je přikládán ke každé prodávané zbrani.

 Záruční a mimozáruční opravy (Česká republika)

 • Záruční systém České zbrojovky a.s. umožňuje provádění záručních a mimozáručních oprav prostřednictvím podnikových prodejen v Praze, Uherském Brodě nebo pomocí svých autorizovaných servisních partnerů.

Doporučené kroky před uplatněním reklamace

 • zjistěte si, o jaký výrobek se jedná, jaké má výrobní číslo, kdy a kde jste výrobek zakoupili,
 • v případě jakýchkoli pochybností zavolejte na tel. +420 572 655250, 5321, nebo zašlete fax na tel. +420 572 633 811 a popište povahu vašeho problému puškaři, který poradí, zda se jedná o záruční, nebo placenou opravu, a doporučí řešení. K tomu můžete využít i příslušný kontaktní formulář ZDE.

Co potřebujete předložit při fyzickém uplatnění reklamace

 • originál účtenky (paragonu) o nákupu, ze které je zřejmé, kdy a kde jste zboží nebo službu koupili,s typovým označením výrobku a razítkem prodejny,
 • originál záručního listu, ze kterého je zřejmé, že reklamujete v záruční době,
 • samotné zboží, a to v čistém stavu,zbraň musí být vybitá,
 • popis závady,
 • reklamační protokol či jiný doklad o předchozí reklamaci (pokud jde například o vadu opakující se),
 • osobní doklady, doklady vyžadované zákonem (zbrojní průkaz a průkaz zbraně)

Místa, kde můžete uplatnit reklamaci

 • u prodejce, kde jste zbraň zakoupili,
 • v podnikových prodejnách České zbrojovky a.s. v Praze, Uherském Brodě
 • nebo u autorizovaného servisního partnera České zbrojovky a.s.