Střelecká nadace

Česká střelecká nadace byla založena v r. 2010, jako první nadace svého druhu v České republice, s cílem podporovat co nejširší portfolio střeleckých disciplín a umožnit široké veřejnosti podílet se formou sponzorství na podpoře střeleckého sportu. Jediným zakladatelem je Česká zbrojovka a.s.

Účelem České střelecké nadace je podpora právnických a fyzických osob sledující dosahování veřejně prospěšných cílů především v oblasti rozvoje střeleckého sportu. K dosažení tohoto účelu nadace shromažďuje a spravuje finanční prostředky, které využívá:

a)    k podpoře rozvoje střeleckého sportu,

b)    k podpoře střeleckých soutěží,  

c)    k organizování a podpoře akcí v oblasti střeleckého sportu zaměřené na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže,

d)    k organizování a podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadace a jejích cílů,

e)    k poskytování charitativní a humanitární výpomoci.

K dosahování účelu, pro který byla Česká střelecká nadace zřízena, používá výnosů z nadačního kapitálu a finanční prostředky získané od dárců. Majetek nadace smí být použit v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem nadace pouze na poskytování nadačních příspěvků a na úhradu nákladů spojených se správou nadace.

Nadace získává finanční prostředky formou nadačních darů od právnických a fyzických osob majících zájem podporovat střelecký sport. Tyto nadační dary jsou za podmínek stanovených zákonem osvobozeny od daně z příjmů.

Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým nebo fyzickým osobám přísně účelově po uzavření příslušné smlouvy, a to výlučně formou peněžního příspěvku. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok, o jeho poskytnutí rozhoduje správní rada na základě posouzení žádosti. Použití příspěvku je důsledně kontrolováno a příjemce musí jeho použití na stanovený účel prokázat.

Česká střelecká nadace má tříčlennou správní radu ve složení:

předseda:       Ing. Ladislav Britaňák, MBA                     kontakt: britanak@czub.cz

člen:               JUDr. Vladimír Bačík, LL.M.                     kontakt: bacik@czub.cz

člen:               Ing. Radek Hauerland                                     kontakt: hauerlandr@czub.cz

Revizorkou účtů je Ing. Jana Suchopárová

Případné dotazy Vám rádi zodpovědí členové správní rady.