Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1    Tyto nákupní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných za účelem nákupu zboží Českou zbrojovkou a.s., se sídlem v Uherském Brodě, Svat. Čecha 1283, IČO 46345965, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712, jako kupujícím na straně jedné, a prodávajícím na straně druhé. Prodejní, obchodní, jakož i jiné podmínky prodávajícího neschválené kupujícím se na smluvní vztahy sjednané mezi smluvními stranami nevztahují.

1.2    Nestanoví-li kupní smlouva jinak, platí tyto nákupní podmínky. Od těchto nákupních podmínek se lze odchýlit jen písemnou formou v příslušné kupní smlouvě.

1.3    Kupující si vyhrazuje právo odmítnout dodávku anebo pozdržet platbu faktur až do doby řádného splnění nákupních podmínek.

 2. Ochrana informací

Neveřejné informace technického a obchodního charakteru, které kupující poskytne prodávajícímu, považuje kupující za své obchodní tajemství. Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto informace třetí osobě a nesmí je využít pro sebe nebo pro jiného. Prodávající je oprávněn sdělovat třetím stranám jakékoli informace o smluvním vztahu s kupujícím (včetně samotné existence takového vztahu) pouze na základě předchozího písemného svolení kupujícího. Při porušení této povinnosti je prodávající povinen nahradit kupujícímu škodu tím vzniklou.

 3. Kupní smlouva

3.1    Kupní smlouva vzniká zpravidla na základě písemné objednávky kupujícího písemným a bezvýhradným potvrzením objednávky prodávajícím, doručeným kupujícímu ve lhůtě uvedené v objednávce, jinak do 24 hodin od dojití objednávky prodávajícímu. Provedení jakýchkoliv změn prodávajícím v objednávce předložené kupujícím nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím kupujícímu a smlouva vznikne až dnem doručení souhlasného vyjádření kupujícího k tomuto návrhu prodávajícímu.

3.2    Smluvní strany vylučují pro případ uzavírání kupní smlouvy použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že kupní smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

3.3    Smluvní strany jsou povinny uvádět číslo objednávky na veškeré korespondenci, fakturách, dodacích listech a všech ostatních dokumentech týkajících se objednávky.

3.4    Kupující uvede v objednávce alespoň tyto údaje, které tvoří podstatné náležitosti kupní smlouvy:

 • Identifikaci kupujícího a prodávajícího, obsahující jeho firmu, sídlo a IČ,
 • specifikaci požadovaného zboží,
 • požadované množství,
 • jednotkovou, případně celkovou kupní cenu.

3.5    Dokud kupující neobdrží písemné potvrzení objednávky, může objednávku bez nároku prodávajícího na náhradu škody vzít zpět, a to písemně nebo i telefonicky s dodatečným písemným potvrzením tohoto zpětvzetí.

3.6    Odchylky a dodatky prodávajícího obsažené v potvrzené objednávce jsou platné pouze tehdy, pokud s nimi kupující dodatečně písemně vysloví souhlas. Přijme-li kupující dodávku zboží nebo ji zaplatí, neznamená to, že kupující akceptuje jakékoliv obchodní podmínky prodeje nebo jiné smluvní podmínky prodávajícího neschválené kupujícím.

3.7    Změny kupní smlouvy po jejím uzavření jsou možné pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

3.8    Za písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky se považuje i písemnost zaslaná faxem nebo e-mailem.

 4. Kupní cena

4.1    Dohodnutá kupní cena je pevná bez DPH. K takto stanovené kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.  

4.2    Kupní cenou se rozumí cena kompletních výrobků, včetně příslušenství, obalu, paletizace, nákladů na balení a jejich označení, přepravy, dokladů, není-li stranami pro jednotlivý konkrétní případ stanoveno písemně jinak.

 5. Dodací podmínky

5.1    Pokud není v potvrzené objednávce uvedena dodací lhůta, platí za dohodnutou dodací lhůta 7 kalendářních dní, která běží od doručení potvrzení objednávky kupujícímu. Dodávky před dohodnutou lhůtou nebo dílčí dodání zboží lze uskutečnit pouze se souhlasem kupujícího. Předčasně došlé dodávky, které nebyly kupujícím odsouhlaseny, budou odmítnuty, nebo u kupujícího uskladněny na náklady prodávajícího. Prodávající je povinen na své náklady provést veškerá opatření k dodržení dodací lhůty a kvality.

5.2    Prodávající je povinen zboží dodat do místa uvedeného v objednávce s odpovídajícím dodacím listem. Není-li v objednávce uvedeno místo dodání, platí za dohodnutou dodací parita DAP závod kupujícího dle INCOTERMS 2010.

5.3    Na každou dodávku vystaví prodávající odesílací list, který bude obsahovat alespoň tyto údaje:

 • Označení prodávajícího a kupujícího,
 • číslo odesílacího listu,
 • číslo objednávky,
 • množství a druh zboží,
 • datum dodání,
 • podpis prodávajícího.

5.4    Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, bez ohledu na sjednanou dodací podmínku, převzetím zboží kupujícím.

5.5    Prodávající je povinen opatřit zboží takovým obalem, který vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit přiměřenou ochranu zboží před poškozením až do místa určení bez ohledu na dohodnutou dodací podmínku, při současném umožnění jeho manipulace běžnými manipulačními prostředky. Uvádí-li prodávající obaly nebo obalové materiály na trh, je povinen předat kupujícímu písemnou formou informace o tom, zda je zapojen do systému EKO-KOM a hradí poplatky za uvedení obalů na trh („Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh“). Pokud se prokáže, že prodávající neplní povinnosti dle příslušné odpadové legislativy, je povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou škodu, která kupujícímu vznikne v souvislosti se zajištěním likvidace obalů.

5.6    V případě dodávky chemických látek nebo přípravků je prodávající povinen zajistit veškeré náležitosti vyplývající z platné legislativy (aktuální bezpečnostní list, označení na obalech) a tyto přiložit k zásilce.

5.7    Při prodlení s dodáním zboží má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží bez DPH, které prodávající podle smlouvy nedodal, a to za každý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není nijak dotčeno ani omezeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené nedodáním sjednaného počtu kusů zboží. Prodlení prodávajícího s dodávkou zboží o více než 30 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy. Uplatnění smluvní pokuty nezbavuje kupujícího práva na náhradu veškerých vícenákladů, např. nákladů na vymáhání pohledávky, které mu opožděním dodávky zboží vznikly. Smluvní pokuta je účtována na kvartální bázi a  je splatná do 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování prodávajícímu. Pokud se smluvní strany dohodnou, je kupující oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny za zboží. V případech hodných zvláštního zřetele a výlučně na základě vlastního uvážení je kupující oprávněn v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží prodávajícímu smluvní pokutu neúčtovat popřípadě ji dle svého uvážení snížit. Smluvní strany si ujednaly, že kupující má právo účtovat smluvní pokutu podle tohoto odstavce, pouze v případě, kdy součet smluvních pokut v příslušném kvartálu přesáhne částku 300 Kč.

5.8    Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není dodáno včas a řádně. Kupující je oprávněn takovou dodávku převzít celou, částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s tímto spojené (přebalení, skladování apod.) jdou k tíži prodávajícího.

5.9    Dohodnutý nebo kupujícím určený způsob dopravy je prodávající povinen dodržet. Dodávka se uskutečňuje v dohodnutém čase na smluvené místo dodání. Prodávající je povinen zboží pojistit na celou dobu přepravy, včetně případného skladování až do místa dodání kupujícímu. Vyúčtovaný vratný obal nebude kupujícím zaplacen, ale franko vrácen, pokud se strany nedohodnou jinak. Za poškození během přepravy zboží, které je způsobeno nedostatečným nebo nevhodným obalem, zodpovídá prodávající, i když dodávku zboží v místě určení kupující převezme.

 6. Platební podmínky

6.1    Kupní cena bude fakturována po převzetí každé dodávky kupujícím fakturami se splatností do 60 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura musí mít také všechny náležitosti daňového dokladu a prodávající je povinen ji doručit do 3 kalendářních dnů ode dne vystavení kupujícímu.

6.2    Prodávající je oprávněn převést jakkoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným svolením kupujícího.

 7. Dokumentace a podklady

Výkresy, výpočty, modely, zápustky, matrice, vzorky a všechny ostatní podklady poskytnuté prodávajícímu zůstávají vlastnictvím kupujícího a na vyžádání kupujícího mu musí být kdykoliv prodávajícím vráceny. Bez písemného svolení kupujícího nesmějí být žádným způsobem poskytnuty třetím osobám ani využity prodávajícím jinak než pro účely dodávek pro kupujícího.

 8. Záruka a reklamace

8.1    Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dodání zboží kupujícímu. Záruka za jakost znamená, že dodané zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k použití pro smluvený či jinak obvyklý účel, nebo že si zachová smluvené, či jinak obvyklé vlastnosti. U dodávek dílů určených k instalaci do finálního výrobku prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu 36 měsíců ode dne převzetí hotového výrobku kupujícím, při dodržení podmínek pro užívání a respektování pokynů uvedených v návodu na použití, nejdéle však po dobu 4 let ode dne dodání zboží kupujícímu.

8.2    Pokud kupující zjistí nesoulad dodaného zboží se specifikacemi prodávajícího, je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit písemně prodávajícímu. Vady zjištěné při prohlídce zboží při jeho převzetí je kupující povinen oznámit písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu  po převzetí zboží.

8.3    Skryté vady, které má kupující při vynaložení odborné péče zjistit během prohlídky při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Skryté vady, které mohou být zjištěny až později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí či mohou být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však vždy do uplynutí záruční doby.

8.4    Prodávající sdělí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení oznámení vad návrh dalšího postupu při řešení reklamované vady zboží. Prodávající se zavazuje reklamovanou vadu vyřídit neprodleně dle povahy zboží, nejpozději však do 15 dnů od doručení písemného oznámení kupujícího o zjištění vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Z hlediska posouzení vad je vždy rozhodující stanovisko kupujícího. V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace ve lhůtě dle tohoto odstavce, má kupující právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží bez DPH za každý kalendářní den ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o zjištění vady.

8.5    Bude-li se v případě reklamované vady jednat o vadné plnění, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • § odstranění vady opravou zboží,
  • § na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • § odstoupit od kupní smlouvy.

8.6    Volba mezi výše uvedenými nároky náleží výhradně kupujícímu. Kupující může uvedené nároky použít buď pro celou dodávku zboží, nebo jenom u její určité části. Kupující si vyhrazuje právo reklamovat jako vadnou celou dodávku, jestliže tato nevyhoví z hlediska metod statistické prohlídky zboží uplatněné u kupujícího. V případě provedení opravy dodaného zboží nebo náhradní dodávky zboží začíná běžet záruční doba znovu dnem následujícím po předání opraveného nebo náhradního zboží. Uznáním reklamace prodávajícím vzniká kupujícímu právo požadovat po něm úhradu veškerých vícenákladů, které mu tímto vznikly.

8.7    Pokud prodávající během 3 pracovních dnů od oznámení vady nesdělí kupujícímu návrh dalšího postupu při řešení reklamované vady zboží, je kupující oprávněn odstoupit od celého plnění. Náklady na vrácení vadného dodaného zboží nese prodávající.

8.8    V případě kdy bude prodávající v prodlení s odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží déle než 60 dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy, a to pro celou dodávku zboží, nebo jenom u její určité části. V takovém případě je prodávající povinen vystavit dobropis a doručit jej kupujícímu.

8.9    Prodávající jako výrobce, dovozce nebo distributor odpovídá za veškeré prokazatelné škody způsobené nekvalitním provedením výrobku. Prodávající odpovídá za to, že má k dispozici prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, je-li jeho vydání podle tohoto zákona třeba. V tom případě je prodávající povinen předat kupujícímu spolu se zbožím i ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě. Na vyžádání je prodávající povinen zaslat kupujícímu výše uvedenou dokumentaci nejdéle do 2 pracovních dní od doručení výzvy. Prodávající odpovídá za veškeré škody, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s nekvalitním provedením dodaného výrobku nebo absencí prohlášení o shodě.

8.10  Za účelem kontroly kvality dodávaného zboží a respektování pravidel pro životní prostředí je zástupce kupujícího nebo i jeho odběratele oprávněn po předchozím ohlášení vstoupit do výrobních prostor prodávajícího, včetně možnosti provedení auditu systému řízení jakosti. Takový audit může být proveden buď kupujícím, nebo třetí osobou jím pověřenou, v odůvodněných případech pak i za přítomnosti zástupce zákazníka kupujícího.

8.11  Pokud jsou v objednávce, kupní smlouvě nebo ve specifikacích k ní přiložených požadovány zvláštní testy, je prodávající před jejich uskutečněním povinen dát toto přiměřeným způsobem na vědomí jak kupujícímu, tak i dotčenému kontrolnímu či znaleckému orgánu, aby tito mohli zajistit své zástupce, kteří budou testy dozorovat.

8.12  Pro veškeré testy požadované kupujícím v objednávce nebo v kupní smlouvě je prodávající povinen zajistit potřebné certifikáty. Všechno dodané zboží musí být jasně označeno identifikačním číslem umožňujícím jeho přiřazení k danému certifikátu.

 9. Průmyslová práva

9.1    Prodávající se zavazuje zbavit kupujícího jakýchkoli nároků třetích stran z hlediska možného porušení jejich průmyslových práv. Toto ustanovení platí i pro případ narušení průmyslových práv subdodavatelem prodávajícího.

9.2    Výjimkou z předchozího ustanovení je pouze případ, kdy prodávající vyrábí podle výkresové dokumentace nebo referenčních vzorků kupujícího, o nichž neví, že porušují průmyslová práva třetích osob.

9.3    Prodávající je na výzvu povinen kupujícímu předložit informaci o právech průmyslového vlastnictví jím vlastněných nebo licencovaných prodávajícímu za účelem výroby zboží dodávaného kupujícímu.

9.4    Kupující a prodávající se budou navzájem informovat o možných rizicích porušení průmyslových práv třetích osob a spolupracovat v předcházení takovým narušením.

 10. Závěrečná ustanovení

10.1  Je-li některé ustanovení nákupních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či nákupních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2  Kupující je oprávněn jednostranně změnit tyto nákupní podmínky v rozsahu nezbytně nutném. Nové znění nákupních podmínek bude kupujícím doručeno na adresu prodávajícího spolu s objednávkou. Prodávající je oprávněn změnu nákupních podmínek písemným oznámením doručeným prodávajícímu odmítnout a od nákupních podmínek jednostranně odstoupit.

10.3  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě těchto nákupních podmínek se řídí právem České republiky.

10.4  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

10.5  Veškeré spory vznikající z těchto všeobecných obchodních podmínek a kupních smluv, související s jejich vznikem, prováděním a zánikem, jakož i spory o jejich platnost se strany pokusí nejdříve řešit vzájemným jednáním a dohodou. Nepodaří-li se takovým způsobem spor vyřešit, bude tento spor řešit s konečnou platností Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze podle jeho Řádu. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce.

10.6  Tyto nákupní podmínky platí od 23. 1. 2018.