Informace pro žadatele

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Českou střeleckou nadací jsou upraveny statutem nadace následovně:

 1. Nadační příspěvek může být poskytnut právnickým nebo fyzickým osobám formou peněžního příspěvku, který se obdarovanému předává bankovním převodem, úhradou faktury vystavené dodavatelem na smluvený účel, zasláním poštovní poukázkou, výjimečně proplacením v hotovosti u částek nepřesahujících
  10 000 Kč.
 2. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě žádosti.
 3. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku musí obsahovat:
 • jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště žadatele, jde-li o fyzickou osobu nebo název, sídlo, informaci o zápisu v příslušném registru a IČO  žadatele, jde-li o právnickou osobu,
 • účel, k němuž bude příspěvek použit,
 • požadovanou výši příspěvku s uvedením rozpočtu na celý projekt nebo akci,
 • prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši.

Nadace je oprávněna vyžádat si další podklady pro posouzení žádosti o příspěvek.

 1. Správní rada je oprávněna žádost o poskytnutí příspěvku zamítnout, aniž je povinna své rozhodnutí žadateli zdůvodňovat. O zamítnutí žádosti informuje nadace žadatele zpravidla do 60 dnů od obdržení žádosti. Podklady poskytnuté spolu s žádostí se nevracejí.
 2. Správní rada rozhoduje o konečné výši a účelu příspěvku a je oprávněna upravit poskytovanou částku oproti žádosti. 
 3. Nadace uzavírá s příjemcem příspěvku smlouvu, která musí obsahovat:
 • výši nadačního příspěvku,
 • účel a podmínky, za kterých lze příspěvek použít,
 • způsob poskytnutí příspěvku,
 • termín, v němž je příjemce povinen předložit vyúčtování příspěvku a doložit využití příspěvku na stanovený účel,
 • povinnost příjemce umožnit nadaci kontrolu užití příspěvku,
 • povinnost příjemce vrátit poskytnutý příspěvek při nedodržení stanovených podmínek.

Žádost o nadační příspěvek se podává na formuláři, který je ke stažení zde.