Etický kodex

1.     Základní ustanovení

Česká zbrojovka a.s. je ryze českou strojírenskou společností zaměřenou na výrobu ručních palných zbraní a součástí pro automobilový a letecký průmysl. S cílem realizace a dosahování svých vizí, výkonu kvalitní a bezpečné práce, rozvíjení pozitivních obchodních vztahů s partnery a zákazníky, rozvíjení poctivého obchodního styku a předcházení páchání trestné činnosti, zaměstnanci a odpovědné osoby České zbrojovky a.s. přijímají závazek k dodržování tohoto Etického kodexu, jako výraz úcty a respektu k obecně uznávaným etickým zásadám a pravidlům a právním předpisům.

 

1.1.        Závaznost, působnost a rozsah

Tento vnitřní předpis je platný v celé společnosti Česká zbrojovka a.s. Etický kodex je závazný v celém rozsahu pro Českou zbrojovku a.s., jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení, představenstvo a členy představenstva, dozorčí radu a členy dozorčí rady, osobu ve vedoucím postavení v rámci České zbrojovky a.s., která je oprávněna jménem nebo za Českou zbrojovku a.s. jednat, osobu ve vedoucím postavení v rámci České zbrojovky a.s., která u České zbrojovky a.s. vykonává řídící nebo kontrolní činnost (dále jen „dotčené osoby“).

Ustanovení tohoto Etického kodexu jsou adresována především zaměstnancům České zbrojovky a.s., nicméně platí v nejširším možném rozsahu i pro ostatní dotčené osoby.

 

2.     Účel Etického kodexu

Tento Etický kodex je nedílnou součástí compliance management systému, kterým se rozumí systém řízení společnosti formou činností a postupů, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní odpovědnosti právnické osoby. Compliance management systém je strategickou součástí firemní kultury České zbrojovky a.s.

Etický kodex definuje firemní a etické hodnoty chování v České zbrojovce a.s. Česká zbrojovka a.s. se tímto Etickým kodexem hlásí k definovaným hodnotám a zásadám, které tvoří základní rámec pro její podnikatelské a společenské jednání, chování a vystupování.

Účelem Etického kodexu je zakotvit společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance, ale i další dotčené osoby. Uvedené zásady a hodnoty jsou základním vodítkem pro jednání všech dotčených osob, a to i pro případ, že by se ocitly v situaci, kdy si nebudou zcela jisty, podle jakých konkrétních pravidel postupovat. Smyslem existence Etického kodexu je tedy poskytnout zaměstnancům, ale i dalším dotčeným osobám postupy či návod k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli, na kterých Česká zbrojovka a.s. stojí a které prosazuje.

 

3.     Základní etické hodnoty České zbrojovky a.s.

Etický kodex je prohlášením zásad a hodnot, na nichž Česká zbrojovka a.s. spočívá a které má za cíl budovat a chránit a kterými by se měly všechny dotčené osoby bez rozdílu řídit při výkonu své profese a mít je za své vlastní. Jedná se přitom pouze o nejzákladnější vymezení těchto zásad, když jejich konkretizace je promítnuta v jiných vnitřních předpisech společnosti, a to především v těch vnitřních předpisech, které tvoří součást compliance management systému.

Je třeba, aby dodržování těchto zásad a hodnot byl přikládán zaměstnanci, ale i dalšími dotčenými osobami maximální význam, jelikož jen tak může být naplněn cíl České zbrojovky a.s., kterým je být odpovědnou, důvěryhodnou a rentabilní společností, a to jak pro své akcionáře, tak pro investory a obchodní partnery a v míře nikoli zanedbatelné a o to významnější být vyhledávaným zaměstnavatelem.

Základní etické hodnoty České zbrojovky a.s. lze shrnout takto:

  1. Jednáme v rámci zákona
  2. Netolerujeme korupční jednání
  3. Vyhýbáme se střetu zájmů
  4. Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců
  5. Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti
  6. Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí
  7. Podporujeme kvalitu a inovace
  8. Chráníme dobré jméno a majetek České zbrojovky a.s.
  9. Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování

 

3.1.        Jednáme v rámci zákona

V rámci naší práce se řídíme platnými právními předpisy, přičemž klademe důraz na dodržování legislativy v předmětu podnikání, který provádíme. Dodržování právního řádu České republiky, ale i práva Evropské unie je nejvyšší hodnotou České zbrojovky a.s., od které se odvíjejí veškeré následující zásady a hodnoty.

Dodržování národních právních norem a mezinárodního práva je pro nás prvořadé. Aktivně sledujeme a dodržujeme platné právní předpisy a vnitřní předpisy, které se týkají naší pracovní činnosti. Neznalost není omluvou před potenciálními důsledky porušování pravidel. Zajišťujeme dobrou informovanost zaměstnanců o platných právních předpisech, které se vztahují k pracovní činnosti anebo podnikatelské a jiné činnosti České zbrojovky a.s.

Při obchodování respektujeme veškerou platnou legislativu. Dodržujeme platné importní, exportní, celní a licenční omezení a požadavky ve všech zemích, v nichž podnikáme.

Nepřipouštíme nelegální postupy při obchodování se zbraněmi a s jejich užitím (podporujeme etický lov a odsuzujeme jakékoliv formy pytláctví).

Neuzavíráme s konkurenty dohody týkající se cen, rozdělení trhu, anebo jakékoli jiné dohody, které by byly porušením platných zákonů o hospodářské soutěži.

Spolupracujeme se státními úřady při jakémkoli vyšetřování, které se týká České zbrojovky a.s., a nesmíme bránit, narušovat nebo nemístným způsobem ovlivňovat jakékoli oficiální úkony.

Česká zbrojovka a.s., stejně jako kterákoli jiná soukromá podnikající právnická osoba provozuje svou činnost za účelem zisku. Je tedy třeba zachovávat dostatečnou finanční základnu a vážit míru udržitelného rizika v rámci této činnosti. Tato podnikatelská činnost však za všech okolností musí být činěna v rámci mantinelů stanovených platnými právními předpisy a porušování právních předpisů na jakékoli úrovni či porušování standardů chování nikdy nesmí být tolerováno či ospravedlňováno snahou o maximalizaci zisku či snahou o splnění zadaného pracovního úkolu.

Dodržujeme také pravidla poctivého obchodního styku.

V České zbrojovce a.s. je kladen velký důraz na to, aby byly veškeré ekonomické transakce řádně účtovány a aby byly podávány pouze pravdivé údaje o stavu hospodaření. Stejně tak, aby byly vždy poctivě, řádně a včas odváděny veškeré povinné platby.

 

3.2.        Netolerujeme korupční jednání

Netolerujeme žádnou formu korupčního jednání. Rozvíjíme otevřený a poctivý vztah vůči našim partnerům a dodržujeme transparentní zásady při výběru dodavatelů. Jednáme vždy v nejlepším zájmu společnosti.

Boj s korupcí je velmi důležitou součástí compliance management systému, když korupce obecně představuje jednu z hlavních rizikových oblastí.

Uvědomujeme si, že korupce se neomezuje jen na veřejnou sféru, ale korupční pravidla platí plně i ve sféře soukromé.

Netolerujeme především:

a)         jakéhokoli jednání, které by vedlo ke korupci či naznačovalo korupci v obchodních vztazích a podnikání či ve vztazích vůči státním orgánům;

b)         slíbení úplatku, jeho nabídky nebo poskytnutí s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí;

c)         žádosti o úplatek s úmyslem ovlivnit tak své rozhodování.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Z pohledu trestního práva přitom není rozhodující výše úplatku. V oblasti výkonu státní moci a správy však nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty. Úplatkem může být i tzv. sponzorský dar.

Nezapojíme se do žádné činnosti, která svou podstatou vede k vyhledávání, vymáhání, nabízení nebo přijímání úplatků, neoprávněných výhod apod.

Jakýkoliv pokus o korupci neprodleně oznámíme některým ze způsobů stanovených v Organizační směrnici OS -7 -01.

O zakázky se ucházíme čestným způsobem tím, že nabízíme kvalitu a cenu produktů, nikoli nabízením neoprávněných výhod. Žádný z nás přímo ani nepřímo nenabízí, neslibuje, neposkytuje nebo neschvaluje poskytnutí peněz nebo čehokoliv hodnotného veřejným činitelům či soukromým subjektům s cílem ovlivnit oficiální jednání, nebo získat neoprávněnou výhodu. Neposkytujeme protihodnotu za poskytnutí neoprávněných výhod.

Dary, pozornosti či jiné výhody jakékoli hodnoty zásadně nepřijímáme, nedáváme či nevyžadujeme. Případné dary, pozornosti či jiné výhody poskytujeme a přijímáme jen v dobré víře a v souladu s protikorupčními pravidly České zbrojovky a.s..

V případě přijetí nebo dávání darů, pozornosti či jiné výhody, zejména v případech souvisejících s obchodní zdvořilostí, nesmí dar dotčené osoby ani Českou zbrojovku a.s. žádným způsobem zavázat ani pro ně získávat nezákonné výhody. Pokud dar, pozornost či jiná výhoda nesplňuje tuto podmínku, tak nemůže být darován ani přijat. Dotčené osoby jsou povinny nabídnutý dar, pozornost či jinou výhodu, které nesplňují tuto podmínku odmítnout a zároveň oznámit jejich nabídnutí některým ze způsobů stanovených Organizační směrnici OS -7-01.

Obchodní pozornosti však lze přijmout, zejména pokud by jejich nepřijetí bylo vnímáno jako nezdvořilé. Přijmout lze tedy jen takovou obchodní pozornost, která se pohybuje v rámci obvyklé zdvořilosti, tedy musí být v limitech běžné obchodní praxe a nesmí překročit hranici přiměřenosti vzhledem k okolnostem případu. Žádná takto přijímaná drobná obchodní pozornost však nesmí být poskytována či budit zdání, že je poskytována s cílem odměnit za nesprávné, neetické, nelegální jednání. Jejich přijetí je možné pouze, pokud poskytovatel obchodní pozornosti neočekává a nevyžaduje protiplnění. Obdobná pravidla platí u pozvání na jídlo či pití. Cena takového pozvání, tedy obchodní pozornosti musí být přiměřená a musí se jednat o obchodní pozornost, tedy žádnou výhodu ve snaze ovlivnit rozhodování jakéhokoliv subjektu. Toto pravidlo platí i pro případ, že drobná obchodní pozornost je poskytována některou z dotčených osob obchodním partnerům České zbrojovky a.s. či v rámci marketingu. Vyžaduje-li obchodní praxe nebo obchodní zdvořilost přijetí nebo poskytnutí obchodní pozornosti přihlédne konkrétní dotčená osoba ke svému postavení a postavení obchodního partnera a vyhodnotí hodnotu obchodní pozornosti (např. pozvání na společenskou nebo sportovní událost, výběr prostředí pro jednání, hodnotu poskytnutého občerstvení) tak, aby odpovídala obchodní praxi.

Dary a sponzorské příspěvky poskytujeme pouze písemnou smluvní cestou na základě rozhodnutí České zbrojovky a.s. v rámci zákonných předpisů, přičemž dbáme na to, aby tyto dary byly transparentní a dohledatelné a nebyly zneužity k nezákonným účelům.

Jsme si vědomi společenské odpovědnosti České zbrojovky a.s., a proto se snažíme o osobní a finanční podíl v oblastech zdravotnictví a zdraví, vědy a vzdělávání a podpoře místních společenství.

Dodavatele vybíráme na základě objektivních kritérií, jako je cena, kvalita a způsob provedení. Vztahy s dodavateli zakládáme na důvěře a poctivosti. Nabídky posuzujeme spravedlivě a nestranně, přičemž osobní a subjektivní úvahy neovlivňují náš rozhodovací proces.

 

3.3.        Vyhýbáme se střetu zájmů

Vyhýbáme se všem situacím, ve kterých by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů. Jednáme v nejlepším zájmu společnosti a nezneužíváme majetek, informace ani vlastní pozice ve společnosti k osobnímu obohacení.

Střetem zájmů se obecně označují situace, kdy osoba, která má rozhodovat, je přímo či nepřímo osobně zainteresována na výsledku svého rozhodnutí.

Obchodní zájmy České zbrojovky a.s. striktně oddělujeme od zájmů soukromých. Předcházíme situacím, kdy by mohl nastat konflikt mezi našimi soukromými zájmy a obchodními zájmy České zbrojovky a.s. Pokud dojde ke střetu firemního a osobního zájmu, neupřednostňujeme svůj osobní zájem před zájmem, který jsme povinni prosazovat a hájit.

Nepodílíme se na dodavatelských a obchodních vztazích České zbrojovky a.s. na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmíme mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je Česká zbrojovka a.s.

Neúčastníme se vědomě žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem našich pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

Střet zájmů může nastat i v kontextu rozhodování v oblasti lidských zdrojů. S náležitou péčí dbáme na to, aby při přijímání rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů nebyly jako kritérium použity naše soukromé zájmy a osobní vztah.

Jako povinnost přijímáme nahlásit České zbrojovce a.s. všechny situace, které by mohly být vnímány jako střet zájmů, a to v maximálním přípustné míře povolené zákonem.

Výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti České zbrojovky a.s. oznámíme České zbrojovce a.s. předem dle platných zákonných předpisů.

 

3.4.        Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců

Prosazování rovných příležitostí, podpora rovného zacházení, respektování osobní důstojnosti, soukromí a práva každého zaměstnance jsou pro nás klíčové. Odmítáme jakékoliv nepřijatelné zacházení se zaměstnanci a za tímto účelem vytváříme podmínky pro kvalitní mezilidské vztahy.

Respektujeme u svých zaměstnanců zákonem stanovenou svobodu sdružování.

Zaměstnance odměňujeme způsobem odpovídajícím jejich výkonu a zároveň jim poskytujeme možnost zvýšit si dovednosti a kvalifikaci.

Odmítáme a zakazujeme diskriminaci na jakékoliv pracovní pozici, zejména diskriminaci na základech rasy, pohlaví, věku, náboženství nebo kterékoliv zákonem chráněné charakteristiky.

Veškeré naše činnosti probíhají v souladu s mezinárodními pravidly pro dodržování lidských práv a svobod. Důrazně odmítáme dětskou a nucenou práci a hlásíme se k prohlášením a deklaracím mezinárodních organizací potírající dětskou a nucenou práci.

 

3.5.        Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti

Česká zbrojovka a.s. usiluje o silný a pevný vztah se všemi svými zaměstnanci. Vytváříme takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Usilujeme o osobní rozvoj zaměstnanců, navzájem sdílíme znalosti a zkušenosti a podporujeme používání nových technologií.

Všechny vztahy v rámci České zbrojovky a.s., tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci jako i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými užívají vzájemné důvěry umožňující vzájemnou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích.

Vzájemně spolupracujeme, respektujeme se a podporujeme profesní růst a odborný rozvoj všech zaměstnanců.

Preferujeme, aby vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byly založeny na těchto zásadách:

a)         vzájemný respekt,

b)         zájem o zvýšení kvalifikace na straně zaměstnance a vytváření podmínek pro její rozvoj na straně zaměstnavatele,

c)         rovnost příležitostí,

d)         odpovědnosti za své činy a chování,

e)         spravedlivé a objektivní hodnocení a odměňování,

f)          pracovní prostředí bez jakékoli formy diskriminace a

g)         firemní kultura zaměřená na výkony a týmovou práci.

 

3.6.        Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí

Odpovídáme za ochranu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců při práci, vyhledáváme bezpečnostní rizika a přijímáme preventivní opatření vedoucí k zabránění úrazům a nemocem z povolání. Respektujeme a dodržujeme zásady ochrany životního prostředí.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizujeme pro naše zaměstnance pravidelná školení, která vedou k minimalizaci bezpečnostních rizik.

Ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti patří k našim významným prioritám. Odpovědnost vůči zaměstnancům vyžaduje uplatňování nejlepších možných opatření pro předcházení nehodám a vztahuje se na technické plánování pracovišť, vybavení a procesů, řízení bezpečnosti a každodenní chování jednotlivců na pracovišti.

Dbáme a prosazujeme, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činíme preventivní a ochranná opatření nezbytná k zajištění nejlepších podmínek v této oblasti.

Konkrétní pravidla v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci jsou obsažena v příslušných vnitřních předpisech.

Odpovědné a ohleduplné zacházení s přírodními zdroji je pro nás, ve všech našich provozech, samozřejmostí. V naší výrobě používáme a zdokonalujeme technologie ochrany životního prostředí. Dodržujeme zákony o životním prostředí a vysoké interní standardy a trvale rozvíjíme systém řízení, jakož i dodržování zákonem stanovených pravidel.

Každý z nás má zásadní úlohu pro dosahování uvedených závazků ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a bezpečí při práci.

 

3.7.        Podporujeme kvalitu a inovace

Uvědomujeme si, že kvalita našich výrobků a úroveň poskytovaných služeb je největší hodnotou, kterou našim zákazníkům můžeme nabídnout. Při výzkumu a vývoji dodržujeme celospolečenské etické zásady s cílem dosáhnout maximální efektivity a kvality.

Česká zbrojovka a.s. je proslulá pro své vysoce kvalitní výrobky a servis. Odpovídáme za životní cyklus našich výrobků, od počáteční koncepční fáze, přes zajišťování dodávek materiálů a součástek, až po ekologickou likvidaci vyřazených výrobků. Abychom zajistili dodržování mezinárodních standardů a současně zachovali svou skvělou pověst, používáme systém řízení kvality. Tento systém trvale vyvíjíme a zdokonalujeme. Účinnost systému řízení kvality trvale a průběžně kontrolujeme nezávislým subjektem, který uděluje osvědčení při každoročním prověření systému kvality. Všichni z nás se podílejí na systému řízení kvality.

Soustavně se snažíme o inovace v oblasti technologií, produktů a služeb, obchodu a lidských zdrojů s cílem dosáhnout maximální efektivity a nejvyšší kvality. Při vývoji nových výrobků neporušujeme průmyslová práva našich konkurentů.

Klademe důraz na profesionalitu a důvěryhodnost.

 

3.8.        Chráníme dobré jméno a majetek České zbrojovky a.s.

Podporujeme dobré jméno společnosti. Neúčastníme se aktivit ani obchodních vztahů, které by mohly poškodit dobré jméno České zbrojovky a.s. nebo našich partnerů. K majetku společnosti se chováme vždy jako skutečný vlastník. Nezneužíváme obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti ve svůj prospěch či ve prospěch třetích stran.

Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a ostatním zaměstnancům vždy jednáme řádně a čestně a chráníme jejich dobré jméno a pověst České zbrojovky a.s.

Očekáváme, že zaměstnanci budou majetek společnosti používat odpovědně a pro účely společnosti. Majetek České zbrojovky a.s. můžeme využívat pro soukromé účely jen v rozsahu obvyklém a se svolením zaměstnavatele.

Zachováváme v tajnosti všechny chráněné skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství a o nichž se dozvíme při výkonu své práce nebo v souvislosti s ní. Obchodní tajemství, informace o provozu společnosti, stejně jako jakékoliv další důvěrné informace, ke kterým získáme přístup v rámci své pracovní činnosti, považujeme a zacházíme s nimi jako s důvěrnými informacemi. Informace této kategorie – zejména údaje o dodavatelích, zákaznících, zaměstnancích, obchodních partnerech a dalších třetích stranách – vhodně chráníme před třetími osobami a nezúčastněnými zaměstnanci. Po ukončení pracovního poměru nebo změně pracovní funkce nezneužíváme informace a jiné výhody, které jsme získali, či které vyplynuly z výkonu našeho bývalého postavení v České zbrojovce a.s.

Aktivně se zajímáme o podnikatelské cíle České zbrojovky a.s. a v maximální zákonem stanovené míře se snažíme přispět k jejich naplnění.

Ztotožňujeme se s firemní kulturou České zbrojovky a.s., která je založena především na důsledném dodržování právního řádu.

 

3.9.        Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování

Předpokládáme, že každá dotčená osoba má rozum průměrného člověka i schopnost ho užívat s běžnou péčí a opatrností a že toto můžeme od dotčených osob důvodně očekávat také v právním styku, ale i při výkonu jejich činností pro Českou zbrojovku a.s.

Česká zbrojovka a.s. proto apeluje na všechny dotčené osoby, aby při své činnosti pro Českou zbrojovku a.s. vždy postupovaly v souladu s uvedeným předpokladem a zároveň, aby dodržovaly i většinovou společností obecně uznávané zásady morálky. S tím souvisí i to, že dotčené osoby jsou vyzvány k tomu, aby v případě jakýchkoliv pochybností spočívajících v tom, zda je jejich postup v souladu s právním řádem či s morálními a etickými pravidly, tyto své pochybnosti vždy včas sdělily příslušnému vedoucímu zaměstnanci.