Základní informace

Společnost Česká zbrojovka a.s. je si vědoma odpovědnosti za pozitivní vývoj společnosti a za tímto účelem přijímá opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na morálních a etických zásadách. K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem společnost zřídila compliance management systém, přičemž se zavázala k dodržování jeho zásad a k rozvoji jeho instrumentů.

Compliance management systém je systém řízení společnosti formou činností a postupů, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní odpovědnosti právnické osoby

 

Compliance management systém je v České zbrojovce a.s. tvořen následujícími instrumenty:

Etický kodex společnosti Česká zbrojovka a.s., který se všichni zaměstnanci zavázali dodržovat

Compliance officer, jakožto zaměstnanec pověřený představenstvem společnosti mající odpovědnost za fungování a dohled nad compliance management systémem

Whistleblowing představující soubor opatření vedoucí k odhalení nekalého jednání spočívající v poskytnutí informací osobám nebo subjektům, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit (např. Linka compliance).

Školení, kterým prochází všichni zaměstnanci a které je zaměřeno na právní předpisy vztahující se k jim vykonávané práci a na prevenci trestní odpovědnosti právnických osob.

Soubor opatření (interní normy, pracovní postupy, zásady) eliminující rizika trestní odpovědnosti České zbrojovky a.s.

Užitečné odkazy

Linka compliance

Etický kodex

Compliance formulář